Skip to content

Дидактичні правила які випливають з принципів навчання

Скачать дидактичні правила які випливають з принципів навчання rtf

Принцип - правила інструментальне, дане в категоріях діяльності вираження педагогічної концепції, пізнаних законів і закономірностей, це знання про цілі, сутність, зміст, структуру принципів, виражене у формі, що дозволяє використовувати його в якості регулятивної дидактичні практики. Принципи випливають (дидактичні принципи) — певна система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його навчання. Бабанський принципами навчання (принципами дидактики) називав певну систему вихідних, основних дидактичних вимог які процесу навчання, дотримання яких забезпечує його необхідну ефективність[4, с].

Історії педагогічної науки відомі різні обґрунтування системи дидактичних принципів і трактування окремих з. Принципи навчання, їх характеристика.

Принципи навчання - це вихідні теоретичні положення (правила, вимоги), керуючись якими, вихователь добирає засоби, методи і прийоми навчання, передбачає його ефективність.  Дидактичні принципи спрямовані на оволодіння дітьми знаннями, вміннями і навичками з наступним їх використанням у житті, на досягнення ефективного розвивального і виховного навчання, на гармонійний розвиток особистості.  Загальні методичні принципи навчання дітей рідної мови, що випливають із закономірностей її засвоєння, розробила Л.

Федоренко: 1) принцип уваги до матерії мови полягає в тому, щоб розвивати своєчасно мовленнєвий апарат дитини: органи слуху, артикуляції, дрібні м'язи пальців та кисті руки. Принципи навчання – система вихідних, основних вимог до навчання, виконання яких забезпечує ефективне вирішення завдань учіння і розвитку особистості. Принципи визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і закономірностей.

Основне в принципах – це вимоги до організації пізнавальної діяльності учнів.  Ось окремі приклади дидактичних правил, що випливають з окремих принципів навчання. Принципу науковості відповідають правила: в методах викладання відображайте методи наукового пізнання, розвивайте мислення учнів. 1. Сформулюйте найважливіші дидактичні правила, які випливають з принципів: систематичності і системності; позитивної мотивації навчання, активності і самостійності.

2. У класі є учень, якого ніхто не помічає. Поставте за мету знайти в процесі його навчально-пізнавальної діяльності те, що не бачать інші, і накресліть конкретні кроки для цього. 3. Експериментальні досліди психологів дозволили встановити залежність забування від часу: найбільш швидко воно проходить у перший день, перші години після заучування, тобто забування інтенсивне відразу після вивчення матеріалу, а потім воно уповільнюєть.

Принципи навчання (дидактичні принципи) - це основоположні ідеї, що пронизують собою всю систему науководидактичного знання і субординують його. В Педагогічній енциклопедії відзначено, щодидактичні принципи - це принципи дидактики, щовизначають зміст, організаційні форми і методи навчальної роботи в школі у відповідності з загальними цілями виховання і закономірностями процесу навчання [Т.1 - С.

].  але логічно з них не випливають. Закони й закономірності є теоретичною основою для вироблення принципів навчання і правил практичної педагогічної діяльності.  Правила навчання займають нижчу сходинку в ієрархії педагогічної теорії. Вони слугують немовби перехідною ланкою від теорії до практики.

Принципи навчання (дидактичні принципи) — певна система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність. Дидактичні принципи поширюються на вивчення всіх дисциплін, значною мірою визначають їх зміст, форми організації та методи навчання.  З урахуванням вимог послідовності навчання складають навчальні програми, які передбачають розміщення матеріалу за принципом лінійності (вивчення нового матеріалу з повторенням попереднього) та концентричності (без повторення, на більш високому рівні мислення учнів з кожним наступним уроком).  Принцип доступності залежить і від дотримання правила послідовності: від простого — до складного.

Принципи навчання, їх характеристика. Закономірності навчання знаходять свій вияв у принципах навчання.

Принципи і правила навчання.  Принципи навчання – категорія дидактики, яка характеризує способи використання законів навчання відповідно до мети виховання і освіти Принципи навчання визначають зміст, методи і організацію навчання і разом з правилами навчання є для педагогів надійним керівництвом до дії (М.О.Данилов).

Я.А.Коменський прагнув створити систему дидактичних принципів («основоположень»), виходячи із провідного принципу природовідповідності навчання. Дидактичними принципами відповідно називають нормативні вихідні положення, на основі яких будується навчальний процес. Тобто, принципом навчання називають вихідну вимогу до процесу навчання, що випливає із закономірностей його ефективної організації. Нині існують різні підходи до характеристики принципів навчання: психологічний, соціальний, методичний, історико-педагогічний, кібернетичний тощо.

Незважаючи на різноманітні підходи до характеристики принципів навчання, вони виражають в основному основний зміст та одні й ті самі тенденції в розумінні закономірностей навчання. Винекнення в умовах нової парадигми освіти, в основі якої лежить свобода вибору дитиною змісту й форм навчання, необхідності і потреби в розробці основ самоосвітньої діяльності учня.

Грунтовне вивчення принципів навчання як.

rtf, djvu, rtf, doc