Skip to content

Гост 7.1-84. бібліографічні описи документу. загальні вимоги і правила складання

Скачать гост 7.1-84. бібліографічні описи документу. загальні вимоги і правила складання PDF

рекомендації з впровадження, Львів, – 20 с.Нововведений стандарт відповідає ГОСТові і є базовим для складання бібліографічного опису всіх видів документів. Новий стандарт вводиться на заміну п’яти стандартів — ГОСТ —84 СИБИД "Библиографическое описание документа.

–Взамен ГОСТГОСТГОСТГОСТГОСТ ; введ. Загальні вимоги та правила складання. ОСНОВНI ВИМОГИ. Основні відмінності від гост —84 Нові правила бібліографічного опису. Правила составления библиографических ссылок и библиографических описаний в прикнижных и пристатейных списках приведены в приложении 2.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: Бібліографічний опис складається мовою документа. Джерела відомостей для опису: титульний аркуш, зворотна сторона титульного аркуша, обкладинка, остання сторінка.  аналітичний бібліографічний опис* складається на частину документа (окрема стаття з журналу або газети, окрема глава чи розділ твору тощо). В процес складання опису входить вибір першого елементу бібліографічного запису.

Перший елемент визначає місце бібліографічного запису в алфавітних рядах списків, каталогів.  згідно з ДСТУ ГОСТ СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Назва видання. Метод. рекомендації з впровадження, Львів, – 20 с.Нововведений стандарт відповідає ГОСТові і є базовим для складання бібліографічного опису всіх видів документів. Цей стандарт вводиться замість п’яти попередніх стандартів.

Правила объединения библиографических описаний нескольких документов приведены в приложении 1. Правила составления библиографических ссылок и библиографических описаний в прикнижных и пристатейных списках приведены в приложении 2. Примеры библиографических описаний приведены в приложении 3. 1. общие положения. 1. общие положения.

Библиографическое описание - совокупность библиографических сведений о документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ IDT). ⇐ Предыдущая 1 5 6 Следующая ⇒. Книги.  1. Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття.

Волинь і Наддніпрянщина [Текст]: [зб. документів] / Акад. наук. УРСР, Археогр. комісія, Ін-т історії, Центр. держ. іст. архів УРСР у м. Києві [та ін.] ; авт. передмови: М. Ф. Котляр, В. А. Смолій ; упоряд.: В. М. Кравченко, Н.

М. Яковенко ; редкол. Запрос документа, отсутствующего в базе.  Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Основні відмінності від гост —84 Нові правила бібліографічного опису. У сфері інформаційної діяльності уніфікація бібліографічного запису у відповідності до міжнародних рекомендацій та національних стандартів забезпечує сумісність бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні, полегшує процеси розуміння та обміну інформацією і є необхідною умовою інтеграції до світового інформаційного товариства.  Загальні вимоги та правила складання", який набуває чинності 1 липня року.  Новий стандарт вводиться на заміну п’яти стандартів — ГОСТ —84 СИБИД "Библиографическое описание документа.

Общие требования и правила составления"; ГОСТ —79 "СИБИД. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ ). ОСНОВНI ВИМОГИ.

1. Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів: Мельник, В. М. 2. Усі елементи в описі пишуться з малої літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.  Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ , IDT) [Текст]. –Взамен ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ ; введ. – К.: Держспоживстандарт України, – 48 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Патенти: Пат. Методика створення бібліографічних описів. Структура та елементи бібліографічного опису. Поняття та основні функції бібліографічного опису.

fb2, EPUB, EPUB, PDF